Wsparcie mśp w promocji marek produktowych – go to brand

Kulik & Szewczyk Spółka Jawna realizuje projekt pt. „Promocja innowacyjnych usług Spółki z zakresu ortodoncji, implantologii i protetyki pod marką Exclusive Dental Studio na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie promocji branży usług prozdrowotnych.“ w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-30-0048/21-00

okres realizacji projektu: 2021-05-01 - 2022-09-30

cel projektu i spodziewane efekty:

Celem Projektu jest wypromowanie innowacyjnych usług z zakresu ortodoncji, implantologii i protetyki pod marką Exclusive

Dental Studio poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Firmę

działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe w okresie do końca 2024 r.:

cała oferta Przedsiębiorstwa).

Rezultatem jakościowym będzie:

wykorzystania w długim okresie.

Koszt całkowity realizacji projektu (koszty kwalifikowane): 410 300,00 zł

wartość dofinansowania UE: 307 725,00 zł